How to ICloud Bypass Without SN Change for iPhones and iPADs Mac and Linux Users #GoldRa1n #Goldra1n 1.

注意: 使用工具之前,必须使用palera1n进行越狱过了。如果还没有,请先越狱,使用–tweaks参数越狱。( 如果不使用palera1n越狱,是无法使用DarkRa1n绕过iCloud ) 1,下载GoldRa1n工具,解压到任意位置。.

This tool is release free for the public for educational purposes only. 4 now supports iOS 15.

9.

Goldra1n 1.

Hướng dẫn tuyệt vời, rất rõ ràng và giải thích, nhưng có thể do tôi mới làm quen với Linux và tôi chỉ học chủ yếu bằng các ví dụ, tôi không hiểu rõ ràng về cách cài đặt một chương trình, tôi đã đọc nó ít nhất 4 lần và tôi chỉ có một câu hỏi, làm cách nào để. Palera1n jailbreak IOS Hacker Utility. Semi-tethered iCloud Bypass iOS 15 – 16.

.

This tool is release free for the public for educational purposes only. Then palera1n jailbreak it,. 5 and 15.

Jan 12, 2023 · Goldra1n BETA for Linux Jailbreak & Activation Lock Bypass for iOS 16. .

0 - 16.

7k Views 10.

com/file. Below, you can find the list of iCloud Bypass supported iPhones and iPads.

4. sh.

Goldra1n 1.
8 RELEASED (Dev Mode: ON) Palera1n app missing FIXED!!!.
2.

.

Step 4.

. The jailbreak. 2 was released for macOS and Linux.

8 Linux 1. Choose this one if you're unsure. . 9 What is Goldra1n? Goldra1n is a new iCloud bypass tool that allows users to remove the iCloud activation lock on A9 to A11 devices, allowing them to access the home screen and install. To do that, you must use iRa1n v1.

Just enough Linux to boot checkra1n on any PC.

All A9-A11 systems on a chip (SoC) are supported by DarkRa1n. 0 - 16.

Work is ongoing to support Windows, which will be added in a later release.

.

Newer devices recommend you use goldra1n.

This beta is only available for macOS and Linux.

.